ברוכים הבאים לשירות המודיעין 072 של 012 באינטרנט!

כל הנתונים שבאתר הינם בבעלותה של 012 קווי זהב בע"מ ו- 012 טלקום בע"מ ("012").
בעצם השימוש באתר מתחייב המשתמש שלא להעתיק ו/או להעביר ו/או למכור ו/או לעשות במידע ו/או בבסיס הנתונים שימוש כלשהו,
זולת איתור מספרי טלפון של מנויי 012 עפ"י שם וכתובת ספציפיים.
כל שימוש בנתונים שלא לצורך האמור, יגרום ל- 012 נזקים כספיים ואחרים, לרבות פגיעה בשמה הטוב.
012 תהיה רשאית לפעול על פי כל דין על מנת להפסיק את השימוש האסור, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה המוקנים לה על פי דין.
הנני מאשר/ת כי קראתי את האמור לעיל ואני מתחייב/ת לפעול על פיו.

סגור